IRPC กวาด 5 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ผู้ชมทั้งหมด 658 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC คว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย The 11th Asian Excellence Awards 2021จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกงและเอเชีย ที่มอบให้แก่ผู้นำและองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร ด้านการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) มอบให้แก่ คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) มอบให้แก่ คุณณิชชา จิรเมธธนกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Best Investor Relations Professional) มอบให้แก่ คุณกัญญามาส ฤทธิเดช ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และคุณสมฤดี เจริญครองสกุล ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงรางวัลประเภทองค์กร ได้แก่รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Best Environmental Responsibility) และรางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Best Investor Relations Company)

ความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารงานที่เป็นเลิศ การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว” ส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของคนไทย สร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานและยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ส่งเสริมให้ไทยก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”