IRPC คว้ารางวัลความยั่งยืนระดับโลก S&P Global Sustainability Award 2022

ผู้ชมทั้งหมด 420 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ได้รับรางวัล S&P Global Sustainability Award ประจำปี 2022 ในระดับ Bronze Class ซึ่งเป็นผลการประเมินความยั่งยืนจาก S&P Global ในกลุ่มอุตสาหกรรมการกลั่นและค้าน้ำมันและก๊าซ  (Oil and Gas Refining and Marketing) ตอกย้ำการให้ความสำคัญอย่างยิ่งและมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต การเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนานวัตกรรมและศักยภาพบุคลากรในองค์กร การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการน้ำ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ IRPC ยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

ความสำเร็จระดับโลกนี้ล้วนมาจากความทุ่มเทของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร และการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เชื่อมั่นการดำเนินธุรกิจของ IRPC ที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ หากยังมุ่งเน้นตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างสมดุล ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เป็นเครื่องการันตีให้กับนักลงทุนในระดับสากลถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร