IRPC คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 สาขา Health Promotion จากโครงการ VAJIRA LAB: Healthcare Security for Society

ผู้ชมทั้งหมด 763 

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC  รับมอบรางวัล  Asia Responsible Enterprise Awards 2022 หรือ AREA 2022 ในสาขา Health Promotion จาก Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย โดย IRPC ได้เข้าร่วมประกวดรางวัล AREA 2022 ภายใต้ชื่อ โครงการ VAJIRA LAB: Healthcare Security for Society (วชิรแล็บ เพื่อสังคม) ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดำเนินการศึกษา และจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบูรณาการองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ รวมถึงวิชาการแพทย์และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ผนวกเข้ากับประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ทดสอบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพอลิเมอร์ของ IRPC เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ และให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในระดับสากล โดยพิธีรับรางวัลจัดแบบ Virtual Ceremony เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา