IRPC จัดสัมมนาโครงการ Cubic Academy Season 6 หลักสูตร ESG

ผู้ชมทั้งหมด 1,453 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC จัดสัมมนาโครงการ IRPC Cubic Academy Season 6 หลักสูตร ESG (Environmental Social and Governance) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรณัฐ เพียรธรรม  ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ บรรยายในหัวข้อ “ESG กับธุรกิจในแบบ New Normal” ทำให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง CSR กับ ESG   ได้ดียิ่งขึ้น โดย CSR ที่เราดำเนินการอยู่เปรียบเสมือนเป็น “ภาคการดำเนินการ” เพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)  ขณะที่ ESG ถือเป็น  “ภาคข้อมูล” เพื่อตอบโจทย์นักลงทุน (Investor)

นอกจากนี้ วิทยากรของ IRPC ได้แก่ ดร.อรพรรณ แสงสว่าง นักวิจัยจากหน่วยงานบริหารกลยุทธ์วิจัยและนวัตกรรม และ คุณบัณฑิต วชิรปราการสกุล จากหน่วยงานพัฒนาตลาดธุรกิจปิโตรเคมี ได้ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ “การวิจัยพัฒนาสินค้าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

IRPC ดำเนินโครงการ IRPC Cubic Academy Season 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง  ความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ