IRPC มอบทุนการศึกษาให้กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้ชมทั้งหมด 1,253 

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC มอบทุนการศึกษา จำนวน 300,000 บาท ให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา โดยมีศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 603 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ทั้งนี้ IRPC มีแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสุขภาพ สุขอนามัยและการแพทย์ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ดีในอนาคต และเพิ่มความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สนับสนุนเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”