IRPC มอบระบบประปาหมู่บ้านหนองยาง โครงการลำไทรโยงโมเดล ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ

ผู้ชมทั้งหมด 1,045 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดยคุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านหนองยาง ให้กับผู้นำและผู้แทนชุมบ้านหนองยาง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง IRPC ได้ทำการซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้านหนองยาง ภายใต้โครงการลำไทรโยงโมเดล ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ โดยเจ้าหน้าที่วิศวกรจิตอาสาของ IRPC เข้าติดตั้งประปาหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำช่วยบรรเทาความเดือนร้อนจากการการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค

รวมถึงการทำเกษตรกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ไม่เพียงแต่เฉพาะชุมชนบ้านหนองยาง ที่ได้ใช้ประโยชน์จากระบบประปาหมู่บ้าน แต่ยังรวมไปถึงชุมชนบ้านหนองนา บ้านหนองไทร และบ้านโคกใหญ่ รวมจำนวนกว่า 370 หลังคาเรือน รวมถึงกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมีผู้บริหารทีมวิศวกรจิตอาสา และ ทีม CSR ของ IRPC ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้แก่ชุมชน รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่หมู่บ้านหนองยาง

โครงการลำไทรโยงโมเดล จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งโครงการตามนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของ IRPC โดยบริษัทฯ คาดหวังและต้องการให้โครงการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง โครงการลำไทรโยงโมเดล ณ บ้านหนองยาง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนแห่งแรกที่ IRPC นำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำของบริษัทฯ มาช่วยแก้ไข และลดปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้าน ถือเป็นต้นแบบเพื่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง มาตั้งแต่ปี 2557 และได้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ อีกหลายจังหวัด เช่น ศรีสะเกษ อุตรดิตถ์ อุดรธานี และอุบลราชธานี

สำหรับปี 2565 นี้  IRPC ได้ดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้านหนองยาง ซึ่งใช้งานมานานกว่า 20 ปี และเริ่มชำรุดและเสียหาย จึงได้สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมฟื้นฟู โดยนำพนักงานและวิศวกรจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมกับชุมชนบ้านหนองยาง วางแผนและดำเนินโครงการฯ จนแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ทำให้ระบบประปาหมู่บ้านกลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ IRPC จะรวบรวมให้เป็นระบบเพื่อเป็นโมเดลต้นแบบให้องค์กรเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจนำไปใช้ช่วยเหลือชุมชนต่อไป