IRPC ร่วมกับ IPOLYMER มอบหน้ากากผ้ากราฟีน เสริมความปลอดภัย ให้ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง

ผู้ชมทั้งหมด 752 

ดร.อรพรรณ แสงสว่าง ผู้จัดการบริหารนวัตกรรมแบบเปิดและทรัพย์สินทางปัญญา และ ดร.ชัชวินทร์ ช่างทอง นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายวิจัยพัฒนาวัสดุและเคมีภัณฑ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมกับ นายธวัฒน์ชัย เกษสุรินทร์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด ส่งมอบหน้ากากผ้ากราฟีน KleanTeQ ให้กับพ.ต.อ. ชัชวาลย์ ทิพย์พิชัย ผู้กำกับฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง โดยหน้ากากผ้ากราฟีน KleanTeQ เป็นผลงานการคิดค้นวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี (IRPC Innovation Center) เพื่อสนันสนุนการพัฒนา Advanced material นวัตกรรมสำหรับโลกอนาคต