IRPC ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมทางด้านการเกษตรในงาน AgroFEX2022

ผู้ชมทั้งหมด 823 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และบริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด โดย คุณสุวัฒน์ ทวีสัตย์ ผู้จัดการนวัตกรรมปุ๋ยเคมี คุณเสาวลักษณ์ ภัทรกุลนันท์ ผู้จัดการขายอาวุโส ธุรกิจปิโตรเคมีพิเศษ พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมทางด้านการเกษตร และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมีขาว รีอินฟอกซ์ (REINFOXX) ในงานเทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป AgroFEX 2022 ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด และภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายพืชเศรษฐกิจในพื้นที่นวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซด์ “ปุ๋ยหมีขาว” ภายใต้เครื่องหมายการค้า “REINFOXX” เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นจากศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และผลิตในโรงงานนาโนเคมิคอลของ ไออาร์พีซี ได้รับการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีธาตุรองเสริม (รส.) จากกรมวิชาการเกษตร โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีของบริษัทในการยกระดับคุณภาพผลผลิต เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ด้วยธาตุอาหารพืชที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ต่อผู้บริโภค และไม่มีสารตกค้างในผลผลิต