IRPC ร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืน “ผู้นำกับการปราบโกง” ในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2565

ผู้ชมทั้งหมด 844 

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร  คุณประสิทธิ์ศักดิ์ สวัสดิ์ดวง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน คุณธวัชชัย ชัยปราโมทย์  ผู้จัดการอาวุโส กำกับกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พร้อมด้วยพนักงาน IRPC ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังประกาศจุดยืน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อ จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ภายใต้แนวคิด “ผู้นำกับการปราบโกง” โดยมีตัวแทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมต่างเข้าร่วมประมาณกว่า 1,000 คน