IRPC สนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC

ผู้ชมทั้งหมด 725 

คุณไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของโครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC (Eastern Economic Corridor) เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี คุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน คุณรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ดร. ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ประธานในงานฯ พร้อมด้วย องค์กรอุตสาหกรรมนำร่องที่เข้าร่วมโครงการปี 2566 จำนวน 12 องค์กร ณ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการตรวจวัด การคำนวณ   ของระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และเกิดอุปสงค์คาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจในประเทศไทย ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก (Carbon Trading Platform) เพื่อเตรียมความพร้อมในการชดเชยคาร์บอน และบริหารจัดการสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero emissions) ต่อไป