IRPC ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและศักยภาพสตรี

ผู้ชมทั้งหมด 579 

ดร.ปรีดา บุญศิลป์ กรรมการผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เข้าร่วมเสวนาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และหลักปฏิบัติที่ดีในการสนับสนุนความเท่าเทียมและหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment Principles หรือ WEPs) ซึ่งบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง UN Women 2021 Thailand WEPs Awards สาขาการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม (Community Engagement & Partnerships) จากกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพสตรีและความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ผ่านช่องทาง Zoom และ Facebook Live สำนักงาน ก.ล.ต.

การเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนา “Inclusive Leadership Means Better Business” จัดโดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (Kenan Foundation Asia) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ ที่ผู้บริหารและพนักงานสามารถนำไปปรับใช้เพื่อปฏิบัติงานและพัฒนานโยบายองค์กรให้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ อันเป็นแนวทางสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของตลาดทุนและธุรกิจไทย