IRPC เดินหน้าต่อยอดโครงการ From Wastes to Walk

ผู้ชมทั้งหมด 1,142 

IRPC เดินหน้าต่อยอดโครงการ From Wastes to Walk มอบแผ่นพลาสติกพีพีรีไซเคิลให้กับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ผลิตอุปกรณ์เสริมช่วยผู้ป่วยและคนพิการ

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ส่งมอบแผ่นพลาสติกพีพี รีไซเคิล จำนวน 96 แผ่น ให้กับ นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิชรองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ) นำไปผลิตเป็นอุปกรณ์เสริมระดับข้อเท้าและเท้า (Ankle Foot Orthosis: AFO) จำนวน 960 ชิ้น มอบให้คนพิการหรือผู้ป่วย ที่มีโครงสร้างของเท้าผิดปกติ เท้าผิดรูป ผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงของช่วงขาส่วนล่าง ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมอง ผู้ป่วยภาวะสมองพิการแต่กําเนิดเคลื่อนไหวไม่สะดวกได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์เสริมร่างกายและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

IRPC ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ในการรวบรวมชิ้นส่วนพลาสติกเหลือใช้ ภายใต้โครงการ “From Wastes to Walk” ตั้งแต่ปี 2563 โดยผสานความร่วมมือในการศึกษาและทดสอบนำชิ้นส่วนพลาสติกพีพี (Polypropylene) ที่เหลือจากการผลิตกายอุปกรณ์กลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยการนำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นเม็ดและแผ่นพลาสติกพีพีชนิดรี ไซเคิล

โดย IRPC ทำการเก็บรวบรวมชิ้นส่วนพลาสติกชนิดเดียวกันที่ได้จากภาคีเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ-พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโรงงานทำขาเทียม 95 แห่งทั่วประเทศ หน่วยกายอุปกรณ์ฝ่ายเวชศาสตร์-ฟื้นฟู โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และนำกลับมาที่ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี นักวิจัยจากทีมวิจัยพัฒนาพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ครบวงจรของ IRPC นำชิ้นส่วนพลาสติกดังกล่าวมาทำการวิจัยพัฒนาและทดสอบ โดยทดลองหาสัดส่วนการผสมพลาสติกชนิดที่ได้จากการ  รีไซเคิลและเพิ่มสัดส่วนพลาสติกที่ผลิตขึ้นใหม่ (Virgin) เพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกพีพี รีไซเคิล ที่มีคุณภาพและมาตรฐานส่งต่อไปยัง บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ จำกัด (ลูกค้า) ผลิตเป็นแผ่นพลาสติก ขนาด 1.4 x 2 ม. ความหนา 3 มม. และส่งมอบให้กับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ทำการทดสอบ ผลิตเป็นอุปกรณ์เสริมระดับข้อเท้า และเท้า (Ankle Foot Orthosis: AFO) มอบให้คนพิการหรือผู้ป่วยต่อไป

สำหรับพลาสติกพีพี หนึ่งในวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์เทียม ได้แก่ ขาเทียม และอุปกรณ์เสริมร่างกายชนิดต่างๆ ให้แก่คนพิการขาขาดและผู้ป่วย ซึ่งในกระบวนการผลิตจะมีชิ้นส่วนพลาสติกส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ IRPC จึงได้เริ่มดำเนินโครงการผลิตอุปกรณ์เสริมร่างกายจากพลาสติกรีไซเคิล “From Wastes to Walk” เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างผลิตภัณฑ์ทางสังคมผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพจากนวัตกรรม ด้วยองค์ความรู้ของบุคคลากร IRPC และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เสริมร่างกายชนิดต่างๆ ได้ รวมถึงเป็นการบริหารจัดการพลาสติกแบบ Closed Loop ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Eco) สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจร่วมเป็นพันธมิตรกับโครงการผลิตอุปกรณ์เสริมร่างกายจากพลาสติกรีไซเคิล “From wastes to walk” เพื่อต่อยอดความร่วมมือและขยายผลการเก็บรวบรวมชิ้นส่วนพลาสติกพีพี  สามารถสอบถามได้ที่ email: pr@irpc.co.th และ Facebook: IRPCofficial

IRPC ดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว” พร้อมสร้างการเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”