ITEL ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ผู้ชมทั้งหมด 671 

นายณัฐนัย อนันตรัมพร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องติดกันเป็นปีที่ 2 จากการประกาศรายชื่อโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนการเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ครบทุกมิติในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมายการนำนโยบายไปปฏิบัติการวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ ซึ่งในปีนี้ มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ได้รับการคัดเลือก 146 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 124  บริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย บจ. ใน SET 134 บจ. และ mai 12 บจ. โดย ITEL ได้รับเลือกเป็น  1 ใน 12 บจ. ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณารางวัล SET Awards ทั้ง 2 กลุ่มประเภทรางวัล ดังนี้  1.กลุ่มรางวัล Business Excellence บริษัทของท่านได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 1 ประเภทรางวัล ได้แก่ Investor Relations Awards ประจำปี 2564  2. กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence อีกด้วย

“นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ในการได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีก่อน โดยบริษัทฯ พร้อมมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโต ต่อเนื่อง ยั่งยืน การให้ความสำคัญในการพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมการรับการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤตต่างๆ เช่น  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯมีการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมน สังคม โดยการได้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนของบริษัทฯ จึงเป็นอีกปัจจัยที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนพิจาณาลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำปัจจัยด้านEnvironment, Social, Governance (ESG) มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว” นายณัฐนัย  กล่าว