ITEL รับรางวัล “Rising Star Sustainability Awards”

ผู้ชมทั้งหมด 863 

นายณัฐนัย อนันตรัมพร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  หรือ ITEL รับรางวัลจาก SET Awards 2021  กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards รางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่น ถือเป็นการตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนและการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล ควบคู่ไปกับการบูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างมูลค่าและคุณค่าร่วมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น 

โดย ITEL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลประเภท “Rising Star Sustainability Awards”  พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) โดยได้รับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2021 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร อีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องติดกันเป็นปีที่ 2 อีกด้วย

“นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ในการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้  ซึ่ง ITEL ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการดูแลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการธุรกิจ และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว” นายณัฐนัย  กล่าว