NTผนึกบางจากฯพัฒนาศักยภาพธุรกิจผ่านเทคโนโลยี 5G

ผู้ชมทั้งหมด 780 

NT ผนึกกำลังบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อยอดพัฒนาสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหวังเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงด้านการสื่อสารและดิจิทัล

นับเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่สำหรับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเติบโตในภาวะที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันสูง โดย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามร่วมขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัล นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อยอดพัฒนาสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหวังเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงด้านการสื่อสารและดิจิทัลเพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจดิจิทัล ด้วยการนำทรัพยากรที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว ทาง NT จะนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบางจากฯ พร้อมกับนำเทคโนโลยีด้านอื่นๆ มาสนับสนุนให้เกิด Business Model ในรูปแบบต่างๆ อาทิ โครงการวินโนหนี้ การจัดตั้งร้านค้าอินทนิลในพื้นที่ของศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ การพัฒนาระบบชำระค่าบริการของร้านค้าอินทนิลให้เป็นจุดรับชำระค่าบริการของ NT อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า “NT พร้อมที่จะนำเทคโนโลยี 5G รวมถึงเทคโนโลยีในด้านอื่นๆ อาทิ SD WAN,  Internet Corporate, MPLS, Internet FTTx, CCTV, Cloud และ IoT มาใช้ในการศึกษาและพัฒนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนรูปแบบการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ของบางจากให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหวังผลให้ความร่วมมือในครั้งนี้สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงด้านการสื่อสารและดิจิทัลให้กับทั้งสององค์กรร่วมกันและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น”