OR คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย จาก 14th Asian Excellence Award

ผู้ชมทั้งหมด 596 

นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน และ นางสาวปิติรัตน์ รัตนโชติ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นผู้แทน รับ 4 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2567 (14th Asian Excellence Award) ตอกย้ำความเป็นเลิศของผู้นำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม ซึ่งรางวัลที่ OR ได้รับ ได้แก่ รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) รางวัลความยั่งยืนแห่งเอเชีย (Sustainable Asia Award) และรางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company)

รางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของผู้นำในการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีการบริหารด้านการเงินที่เป็นเลิศ อีกทั้งยังมีความโดดเด่นด้านการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร โดยยึดมั่นหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ รางวัล Asian Excellence Awards จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินของฮ่องกงและเอเชีย  ที่มอบให้แก่ผู้นำและองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร มีธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการด้านการเงิน การลงทุนสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมทางสังคมที่ดีในระดับสากล โดยพิจารณารางวัลจากข้อมูลองค์กรร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภูมิภาคเอเชีย