OR ร่วมกับ กรมทางหลวง สร้างห้องน้ำใหม่ในสถานที่บริการทางหลวง (Service Area) บางปะกง

ผู้ชมทั้งหมด 264 

นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมกับกรมทางหลวง เปิดให้บริการห้องน้ำใหม่บริเวณขาเข้าและขาออก ภายในสถานที่บริการทางหลวง (Service Area) บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่ง OR ได้สนับสนุนการสร้างเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และอำนวยความสะดวกผู้เดินทางที่ใช้เส้นทางบริการสถานที่บริการทางหลวง (Service Area) บางปะกง ทั้งบริเวณขาเข้าและขาออกบริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ที่ กม.49 โดยได้ก่อสร้างห้องน้ำจำนวนฝั่งละ 18 ห้อง ทั้งบริเวณขาเข้าและขาออกภายในสถานที่บริการทางหลวง (Service Area) บางปะกง ประกอบด้วยห้องน้ำผู้หญิงจำนวน 12 ห้อง และห้องน้ำผู้ชายจำนวน 6 ห้อง รวม 36 ห้อง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ