OR ร่วมสืบสานประเพณี “ตีก๋องปู่จา” จ.ลำปาง ครั้งที่ 20 ประจำ ปี 2567

ผู้ชมทั้งหมด 4,789 

ประเพณีตีก๋องปู่จานครลำปาง อันถือเป็นประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมอันทรงคุณค่าของชาวลำปางที่ได้มีการฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี .. 2545 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลายาวนานถึง 22 ปี บริษัท ปตท. น้ำ มันและการค้าปลีก จำ กัด (มหาชน) หรือ OR ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมดังกล่าว ณ มิวเซียมลำปาง .เมือง .ลำปาง

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมกับ นางกาญจนี อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. น้ำ มันและการค้าปลีก จำ กัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมพิธีเปิดการแสดง “การจัดการประกวดแข่งขันตีก๋องปู่จาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 20” จัดขึ้นโดยความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง และ OR โดยที่ผ่านมา OR ได้จัดทำกลองจากไม้ประกบถังน้ำมัน โดยใช้ถังน้ำมันทดแทนการใช้ไม้จริง ช่วยลดการตัดไม้ใหญ่ แต่ยังคงสามารถใช้งานได้จริง เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอดีตกาล “ก๋องปูจา” หรือ “กลองปูจา” (กลองบูชา) ถือเป็นเครื่องสูง มีบทบาทในการสื่อสารกับผู้คนในชุมชน ทั้งกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันโกน วันพระ ตลอดจนถึงการตีเพื่อแจ้งข่าวบอกเหตุสำคัญต่าง ๆ

ทั้งนี้ OR ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของการสืบสานประเพณี “ตีก๋องปู่จา” หรือ “ตีกลองปูจา” (กลองบูชา) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยล้านนาที่เกือบจะเลือนหายไป โดยการสนับสนุนประเพณีดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR ในการดำเนินธุรกิจ ที่พร้อม “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All toward Inclusive Growth” เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่สังคมชุมชน รวมถึงการให้ความสำคัญกับการฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณี ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมของไทย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริง และจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่กับสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน