OR หนุนโครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน

ผู้ชมทั้งหมด 752 

OR ผนึกกำลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าโครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน พัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ พร้อมมอบโรงเพาะกล้า โรงตากกาแฟ และระบบท่อน้ำเพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟให้แก่เกษตรกร

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)  นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายธวัชชัย ชีวานนท์ และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณะกรรมการ OR พร้อมด้วย นายโกมล บัวเกตุ และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่ปลูกกาแฟ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในโครงการการส่งเสริมการปลูกกาแฟ ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต ระหว่าง OR และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบโรงเพาะกล้า โรงตากกาแฟ และระบบท่อนํ้าเพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร โดยมี นายดิเรก อินต๊ะฟองคำ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ OR ได้พัฒนาโครงการการส่งเสริมการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะในการปลูกกาแฟและพืชเศรษฐกิจที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้ที่มั่นคง อีกทั้งยังช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกาแฟให้มีปริมาณผลผลิตและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้ผลผลิตกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้ากาแฟได้มากขึ้น

โดย คาเฟ่ อเมซอน ได้สนับสนุนการรับซื้อผลผลิตกาแฟในราคาที่เป็นธรรมจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกาแฟ โดยเปิดจุดรับซื้อกาแฟ ณ โรงแปรรูปเมล็ดกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการเผาป่า โดยลด PM 2.5 ในภาคเหนือ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมชุมชน

คณะผู้บริหาร OR ยังได้มอบถังขยะ โครงการ แยก แลก ยิ้ม ให้กับโรงเรียนดรุณวิทยา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะที่ต้นทาง และสร้างความตระหนักด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี

นอกจากนี้ ยังมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านปางยาง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต

“โครงการดังกล่าว สอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR SDG ทั้งในด้าน “S” หรือ “SMALL” ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก ด้าน “D” หรือ “DIVERSIFIED” ที่มุ่งสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตทุกรูปแบบ และด้าน “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของ OR 2030”