PEA MOU พัฒนา “ยะลา” สู่โครงการเมืองอัจฉริยะ

ผู้ชมทั้งหมด 596 

PEA ผนึก “เทศบาลนครยะลา” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา โครงการเมืองอัจฉริยะ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ดันโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า สร้างการมีส่วนร่วมประชาชนในพื้นที่

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เทศบาลนครยะลา ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ อาคาร LED ชั้น 23 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2565

สำหรับความร่วมมือพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะกับเทศบาลนครยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และเป็นพื้นที่นำร่องสำหรับความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายอัจฉริยะหรือ Smart Grid การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ในการพัฒนาเมืองตามแผนงาน “ยะลาเมืองอัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อเพิ่มคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นไปยังการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้พลังงานของเมือง หรือใช้พลังงานทางเลือกอันเป็นพลังงานสะอาดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามนโยบายของรัฐบาล