PTT ปิดการขายหุ้นกู้4.7หมื่นล้านพร้อมเร่งขยายลงทุน

ผู้ชมทั้งหมด 518 

PTT  ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ 47,000 ล้านบาทเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องตามแผน ร่วมพัฒนาตลาดทุนไทย นำร่องออกหุ้นกู้ THOR BOND ภาคเอกชนเป็นรายแรก

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยถึงการเสนอขายหุ้นกู้ ปตท. ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ประเภทนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมบุคคลธรรมดา) มูลค่าเสนอขายรวม 47,000 ล้านบาท ว่า นักลงทุนให้การตอบรับหุ้นกู้ ปตท. เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมา ด้วยยอดจองกว่า 2.73 เท่าของการเสนอขาย หรือกว่า 95,615.9 ล้านบาท

ปตท. จึงพิจารณาเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้จากที่วางแผนไว้ที่ 35,000 ล้านบาท เป็น 47,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจ  สถานะทางการเงินที่มั่นคง  และศักยภาพการดำเนินงานของ ปตท.  โดยการจัดหาเงินทุนครั้งนี้  ปตท. จะนำไปใช้ลงทุนเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานต่อเนื่องตามแผนงาน  รวมถึงชำระคืนเงินกู้ และทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด

“ท่ามกลางความผันผวนจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และวิกฤติ COVID-19 ปตท. ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจ Powering Life with Future Energy and Beyond  ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต  เดินหน้าออกหุ้นกู้เพื่อเป็นช่องทางจัดหาเงินทุนให้การบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนสำหรับนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนโดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม  นับเป็นการช่วยสนับสนุนและพัฒนาตลาดทุนไทย ด้วยเงินทุนหมุนเวียนในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง”นายอรรถพล กล่าว

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปตท. เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นกู้ 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ที่ Compounded THOR + 0.18% ต่อปี และรุ่นอายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 0.96% 1.31% 1.79% และ 2.37% ต่อปี ตามลำดับ ซึ่งมีนักลงทุนที่สนใจครอบคลุมทุกประเภท อาทิ กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต กลุ่มสหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดา)

หุ้นกู้รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) ซึ่ง ปตท. เป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวโดยอ้างอิง THOR ในตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อเป็นการนำร่องและร่วมพัฒนาตลาดทุนให้มีรูปแบบการเสนอขายที่หลากหลายและตอบโจทย์การลงทุนของนักลงทุน 

นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR โดย ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรายแรกในไทยนั้น ถือเป็นต้นแบบของการนำอัตราดอกเบี้ย THOR ไปใช้อ้างอิงได้จริงในการระดมทุนของภาคเอกชน

โดยปตท. และผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่ให้ความร่วมมือกับ ธปท. ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร่วมตลาด และส่งเสริมการนำอัตราดอกเบี้ย THOR ไปใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดตราสารหนี้ซึ่งมีนักลงทุนหลากหลายกลุ่ม

ทั้งนี้ธปท. คาดหวังว่าตลาดการเงินไทยจะมีการทำธุรกรรมการเงินอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR อย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านจากอัตราดอกเบี้ย THBFIX ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปสำหรับการจัดจำหน่ายครั้งนี้ มีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

อนึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท.ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนจัดหาเงินกู้ ระยะเวลา 5 ปี (2561-2565) โดยการออกหุ้นกู้ภายในวงเงิน 150,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุน และเป็นเงินทุนหมุนเวีนยทั่วไป เพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ