PTTEP ปลื้มออกหุ้นกู้ผ่าน DIF Web Portal สำเร็จ หนุนฐานการเงินแกร่ง

ผู้ชมทั้งหมด 210 

ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1,500 ล้านบาท ผ่านระบบ DIF Web Portal บนช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเสนอขายหุ้นกู้ สะท้อนแนวทางของบริษัทในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมทางการเงินต่อเนื่อง

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 4 บริษัท   ผู้ออกหุ้นกู้กลุ่มแรกของประเทศไทยที่เสนอขายผ่านระบบ Web Portal ในโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) หรือ DIF Web Portal ซึ่งริเริ่มโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้เสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1,500 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนสถาบัน เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจผ่านระบบ DIF Web Portal โดยปตท.สผ.ได้เข้าร่วมโครงการในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ ตั้งแต่ต้นปี 2564 และได้ร่วมการพัฒนาและทดสอบระบบร่วมกับ ก.ล.ต. อย่างต่อเนื่อง จนถึงขั้นตอนการใช้งานจริงในการออกหุ้นกู้รุ่นแรกดังกล่าว ซึ่ง DIF Web Portal สามารถรองรับกระบวนการออกหุ้นกู้ในตลาดแรกตั้งแต่การยื่นขออนุมัติการเสนอขาย การจองซื้อไปจนถึงการนำส่งรายงานภายหลังการขายเสร็จสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

สำหรับหุ้นกู้ จำนวน 1,500 ล้านบาทดังกล่าว เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.51 ต่อปี และมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “AAA” โดยทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดของตราสารหนี้ในประเทศ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางธุรกิจและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท

“การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ.  ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำธุรกรรมตราสารหนี้ของบริษัท รวมถึง ความตั้งใจที่จะสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยไปสู่สังคมดิจิทัล”

อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบดิจิทัลตลอดกระบวนการบนระบบ DIF Web Portal ช่วยให้การเสนอขายหุ้นกู้ของ ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นกู้ได้ใช้ข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน จึงช่วยให้การเสนอขายทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และข้อมูลในการเสนอขายมีความปลอดภัย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้มีการเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลบนช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านวอลเล็ต เป็นครั้งแรกในเอเชีย ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ในปี 2564 และการเสนอขายหุ้นกู้ โดยนำระบบ E-Bookbuilding ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) มาใช้สำรวจความต้องการและกำหนดอัตราดอกเบี้ยทางอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2565