PTTGCทุ่ม1.48แสนล้านซื้อหุ้น Allnex Holding GmbH

ผู้ชมทั้งหมด 569 

PTTGC เผยบอร์ด GC Inter B.V. ไฟเขียวอัดงบ 1.48 แสนล้านซื้อหุ้น Allnex Holding GmbH คาดทำธุรกรรมเสร็จ 31 ธ.ค. 64 ขณะที่บอร์ด PTTGC อนุมัติกู้เงินปตท. 7.3 หมื่นล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. (GC Inter B.V.) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PTTGC ถือหุ้นทั้งหมดใน GC Inter B.V. ได้มีมัติให้ GC Inter B.V. เข้าทำธุรกรรม ซื้อหุ้นสามัญใน Allnex Holding GmbH จาก Allnex Holdings S.a.r.l รวมทั้งสิ้น 100% ที่ราคา 3,575.9 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 132,608 ล้านบาท

พร้อมทั้งทำสัญญาเงินกู้จาก Allnex S.a.r.l มูลค่า 426.3 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 15,809 ล้านบาท และซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ใน Allnex Holding Germany II GmbH (Holding II) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Allnex Holding จาก WP INVEST GMBH เทียบเท่า 6% ของหุ้นทั้งหมดใน Holding II ที่ราคา 1,744 ยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 64,673 บาท ซึ่ง Allnex Holdings S.a.r.l และ Allnex S.a.r.l (ผู้ขาย) จะดำเนินการให้ WP Invest โอนหุ้นดังกล่าวให้ GC Inter B.V.

ทั้งนี้การทำธุรกรรมข้างต้นเป็นไปภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับเดียว โดยสัญญาซื้อขายหุ้นได้ถูกลงนามเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,002.2 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 148,417 ล้านบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 37.0836 บาท ต่อยูโร) ซึ่งมีมูลค่าดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามปัจจัยบางประการ บริษัทคาดว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดย GC Inter B.V. จะชำระเป็นเงินสดเมื่อเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วน โดยการชำระเงินภายใต้สัญญาดังกล่าวจะเป็นการชำระครั้งเดียวเต็มจำนวนไม่แบ่งชำระเป็นงวด

สำหรับ Allnex Holding GmbH ประกอบธุรกิจในการผลิต Coating Resins และ สาร Additives ที่ใช้สำหรับการใช้งานในงานสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมทั่วไป สารเคลือบป้องกัน อุตสาหกรรมรถยนต์ รวมทั้งสารเคลือบผิวและหมึกชนิดพิเศษ  บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ด้วยการเพิ่มสัดส่วนกำไรจากกลุ่ม High Value Business (HVB) ที่มีการเจริญเติบโตและสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ Megatrends ซึ่งกลุ่มบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลิต Coating Resins และ Crosslinkers ชั้นนำระดับสากลจะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจ HVB อย่างยั่งยืนในระดับสากล

ส่วนแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ มีแผนสนับสนุนเงินทุนให้ GC Inter B.V. เข้าทำธุรกรรมนั้นจะมาจากเงินสดในมือของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสัญญาเงินกู้จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT (สัญญาเงินกู้จากปตท.) และเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจหลังจากการสนับสนุนเงินทุนให้ GC Inter B.V.

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเงินกู้กับ ปตท. และ/หรือ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTT TCC) ในวงเงินไม่เกิน 73,920 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทางการเงินสำหรับการลงทุนโครงการธุรกิจ High Value Business (HVB) โดยบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยมีอายุสัญญา 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับตลาด ทั้งนี้ไม่เกิน 2.5% ต่อปี