RATCHทุ่มเงิน2.7พันล้านซื้อหุ้นBAFS98.98ล้านหุ้น

ผู้ชมทั้งหมด 744 

RATCH ทุ่มเงิน2.7พันล้านซื้อหุ้น BAFS 98.98 ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 15.53% จากการบินไทย ชี้เป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านบริการเชื้อเพลิงน้ำมัน พร้อมมองโอกาสร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือของ BAFS ขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าประมูลซื้อหุ้นบริษัท บริการเชื้อเพิลงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI จำนวน 98,983,125 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.53 มูลค่า 2,712,137,625 บาท โดยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ THAI และวันที่ 19 มกราคม 2564 ได้รับโอนหุ้นจำนวนดังกล่าว พร้อมทั้งชำระค่าหุ้นให้กับการบินไทยครบถ้วนแล้ว 

อย่างไรก็ตามการลงทุนซื้อหุ้น BAFS ในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ตอบสนองเป้าหมายการเติบโตของทั้งสองฝ่ายในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน รวมทั้งแสวงหาพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ซึ่งการลงทุนใน BAFS ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวของบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มั่นคงยิ่งขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า BAFS นั้นยังมีศักยภาพในการเติบโตสูงภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย เนื่องจาก BAFS ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการระบบจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานในท่าอากาศยานต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่อ้างอิงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ปกติ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ได้ดำเนินการวิเคราะห์โครงการในทุกมิติอย่างรอบคอบ รวมทั้งวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ด้านการให้บริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานและธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อเป็นครั้งแรก นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงจะสามารถบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของบริษัท ด้วยการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด ธุรกิจด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือของ BAFS ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต 

“บริษัทฯ ได้ใช้เงินทุนภายในของบริษัทฯ ในการลงทุนประมูลซื้อหุ้นครั้งนี้ และราคาที่เสนอซื้อมีความเหมาะสมกับศักยภาพการเติบโตของ BAFS ในอนาคต บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลภาพรวมของธุรกิจการบินและบริการเชื้อเพลิงอากาศยาน ผลการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจและเป้าหมายของ BAFS ซึ่งมีทิศทางสอดคล้องกับบริษัทฯ และสามารถเกื้อหนุนซึ่งกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหม่ของ BAFS พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และมั่นใจว่า BAFS จะสามารถพลิกฟื้นกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนอย่างแน่นอน” นายกิจจา กล่าว