RATCHฮุบโรงไฟฟ้าถ่านหินในอินโดนีเซีย2,045MW

ผู้ชมทั้งหมด 1,168 

RATCH ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในอินโดนีเซีย กำลังผลิต 2,045 เมกะวัตต์ คาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2565

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่า บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอเปอร์เรชั่น จำกัด หรือ RHIS บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้น 100% ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังผลิต 2,045 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ Paiton Power Generation Complex ซึ่งมีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสาธารณะรัฐอินโดนีเซีย หรือ PT Perusahaan Negara (PLN) คงเหลืออีก 21 ปี

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะทำให้ RHIS เป็นผู้ถือหุ้น 45.51% ในกิจการโรงไฟฟ้า และ 65% ในธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัทในการขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่อไปในอนาคต คาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2565

อย่างไรก็ตามการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อบรรลุเงื่อนไข หรือได้รับการผ่อนผัน ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวหมายถึง การที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการได้รับการยินยอมจาก PLN การได้รับการยินยอมจากเจ้าหนี้ทางการเงิน และความยินยอมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นสามัญในครั้งนี้