RATCH – PRINC ทุ่ม 463 ล้านผุดรพ.สกลนคร วางเป้าครบ 20 แห่งในปี 66

ผู้ชมทั้งหมด 449 

RATCH – PRINC ทุ่ม 463 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร เสริมทัพขยายฐานธุรกิจบริการสุขภาพในหัวเมืองรอง วางเป้าขยายโรงพยาบาลให้ครบ 20 แห่งภายในปี 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“RATCH”) และบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (“PRINH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“PRINC”)  จับมือลงทุนสร้างโรงพยาบาล พริ้นซ์ สกลนคร มูลค่า 463 ล้านบาท ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เพื่อร่วมลงทุนและจัดตั้งบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-สกลนคร จำกัด ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดย RATCH ถือหุ้นร้อยละ 25 PRINH ถือหุ้นร้อยละ 70  และผู้ร่วมทุนท้องถิ่น ถือหุ้นร้อยละ 5

สำหรับบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิ ขนาด 59 เตียง บนพื้นที่ 14 ไร่ ตั้งอยู่ ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งจะประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาลห้องตรวจโรค ห้องพักผู้ป่วย อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography Scan) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (X-Ray) เครื่องตรวจเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้รองรับการให้บริการทางการแพทย์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม โรงพยาบาล พริ้นซ์ สกลนคร มีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายนอกจากคนไทยแล้วยังเน้นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ สปป.ลาว ซึ่งมีพื้นที่ติดกับจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร โดยทั้งสองจังหวัด อยู่ในพื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการลงทุนธุรกิจอื่นๆ ที่ร้อยละ 20 ในปี 2568 สำหรับปี 2565 บริษัทฯ ได้ตั้งงบลงทุนในธุรกิจนอกภาคการผลิตไฟฟ้า จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยเงินลงทุนในโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร จำนวน 75 ล้านบาท การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าในการสานต่อความร่วมมือกับเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการสุขภาพ และประสบการณ์การบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาโซลูชั่นด้านการแพทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของคนไทย

“โรงพยาบาลเอกชนเป็นโครงการเป้าหมายในแผนการลงทุนของบริษัทฯ เพราะเล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ และยังมีโอกาสอีกมากที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ในห่วงโซ่ธุรกิจ ที่สำคัญบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในความเป็นหุ้นส่วนกับกลุ่มพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ซึ่งต่างฝ่ายได้นำความเชี่ยวชาญเข้ามาเสริมกันเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการเติบโตในธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังยึดถือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการ      ใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด” นางสาวชูศรี กล่าว

นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พริ้นซิเพิลแคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) กล่าวถึงความร่วมมือกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) ในการร่วมลงทุนในโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร นอกเหนือจากการเข้ามาลงทุนใน PRINC ก่อให้เกิดพลังทางธุรกิจร่วมกันในการขยายการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในพื้นที่เมืองรอง และร่วมดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตทั้งชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ตามปณิธานองค์กรที่มุ่งสร้างคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ ทั้งนี้การร่วมลงทุนดังกล่าวนับเป็นไปตามแผนงานขยายโรงพยาบาลให้ครบ 20 แห่งภายในปี 2566 จากปัจจุบันมีจำนวน 12 แห่งใน 10 จังหวัด

“สำหรับบริการทางการแพทย์ที่จะเริ่มให้บริการในระยะแรกของการดำเนินการโรงพยาบาล คาดว่าจะครอบคลุมการให้บริการด้านอายุรกรรม สูตินารีแพทย์ ศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ รวมทั้งบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอุบัติเหตุที่จำเป็นสำหรับคนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและได้มาตรฐาน คาดเริ่มเปิดให้บริการได้ในปี 2566 พร้อมทั้งตั้งเป้าในปี 2568 เป็นต้นไปจะให้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” นายธานี กล่าว

สำหรับโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิแห่งแรกในอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของรัฐเพียง 1 แห่ง โรงพยาบาลแห่งนี้จึงเป็นทั้งทางเลือกและโอกาสที่ประชาชนในสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล