SCGP คว้าการรับรอง CIRCULAR MARK

ผู้ชมทั้งหมด 772 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เป็น 1 ใน 30 บริษัทแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน CIRCULAR MARK ใน 5 ผลิตภัณฑ์นำร่อง ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสารไอเดียกรีน ถุงกระดาษสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์เฟสท์ ไบโอ ถุงพลาสติกชนิดอ่อนตัวแบบ Laminated Mono-material (R1) และขวดแชมพูสำหรับกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่ผลิตจากพลาสติกใช้แล้ว PCR 100% ประเภท HDPE ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของผู้ประกอบการในไทยและต่างประเทศ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่แบรนด์สินค้า เพิ่มความสามารถการแข่งขัน รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคำแนะนำการใช้งาน จัดเก็บวัสดุเหลือใช้หลังหมดอายุการใช้งานและส่งกลับสู่กระบวนการที่เหมาะสม คำนึงถึงการใช้ทรัพยากร ลดการสร้างขยะและปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดอายุผลิตภัณฑ์

โดย CIRCULAR MARK ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนอันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย” ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือกลุ่ม PPP Plastics ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรอาหาร วัสดุก่อสร้าง พลาสติก บรรจุภัณฑ์และแฟชั่นไลฟ์สไตล์