SPRC จ่ายเงินช่วยเหลือเหตุน้ำมันดิบรั่วไหล คืบหน้าไปแล้วกว่า 90% รวมกว่า 299 ลบ.

ผู้ชมทั้งหมด 954 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ยืนยันเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ในทะเลระยอง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ล่าสุดได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบแล้วทั้งสิ้น 10,300 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 รวมเป็นเงินกว่า 299 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านอุทธรณ์ เพื่อพิจารณาคำร้องจากผู้ร้องเรียนที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ หรือมีการเรียกร้องเพิ่มเติม โดยมีเอกสารแสดงถึงผลกระทบที่ได้รับ   SPRC ขอยืนยันเจตนารมย์ในการรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือกับทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผลและรวดเร็ว

สำหรับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนั้น ทางบริษัท SPRC ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ทางทะเลจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ทำการศึกษาและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศชายฝั่ง จังหวัดระยอง รวม 11 โครงการ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี โดย มหามหาวิทยาลัยบูรพา ทำการศึกษาเรื่อง สาหร่ายเซลล์เดียวและสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็ก, ชนิดและการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ และผลกระทบต่อระบบนิเวศแนวปะการัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาเรื่อง ความเป็นพิษของน้ำมันและสารช่วยกระจายตัวในสิ่งมีชีวิตในทะเลและต่อตัวอ่อนหอยเสียบ, ผลกระทบต่อการปนเปื้อนสารประกอบน้ำมัน (PAHs) และโลหะหนักในน้ำทะเล ดินตะกอน และสิ่งมีชีวิต และการถ่ายทอดผ่านห่วงโซ่อาหาร, ผลกระทบต่อประชาคมสิ่งมีชีวิตในมวลน้ำและพื้นท้องทะเลในบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในน้ำดินตะกอนและสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งระยอง

นอกจากนี้ นับแต่เกิดเหตุการณ์ คณะผู้บริหารและตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการรับฟัง พูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการสร้างรายได้ผ่านกิจกรรมของคนในพื้นที่ รวมถึงให้ความสำคัญด้านการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง อีกด้วย