UAC คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน 6 ปีซ้อน

ผู้ชมทั้งหมด 713 

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ปลื้มได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (Thailand Sustainability Investment 2021 : THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นยั่งยืน 

รวมถึงการนำปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้ามากำหนดทิศทางของแผนงานต่างๆ แม้จะอยู่ในช่วงเวลาและสภาพเศรษฐกิจที่มีความท้าทาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19