UAC คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2023

ผู้ชมทั้งหมด 412 

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “UAC” โดยนายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รับมอบรางวัล “Thailand’s Best Managed Companies 2023” จาก Deloitte (ดีลอยท์ ประเทศไทย) ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก โดยรางวัลดังกล่าว มอบให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จด้านบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมรวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

การที่ UAC ได้รับรางวัลครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้า ภายใต้การคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (For Sustainable Future) และการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลเป็นพื้นฐาน (Environmental, Social and Governance: ESG) สอดรับวิสัยทัศน์องค์กรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน