กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ BAFS Group จัดพิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้แก่เกษตรกร จ.พิจิตร

ผู้ชมทั้งหมด 351 

พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการจัดทำแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์พื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ โดยมี พลเอก ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้ประสานงานโครงการทหารพันธุ์ดี มูลนิธิชัยพัฒนา หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) และ นายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง นายอำเภอวชิรบารมี ร่วมพิธีฯ

กองทัพภาคที่ 3 มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS Group) นำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2,445 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร จำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อนำไปเพาะปลูกในรอบการทำนาปี ช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2566

โดยใช้พื้นที่แปลงนา ด้านทิศตะวันตกของคลังน้ำมันพิจิตร เนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร ให้มีสุขภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมีในการเพาะปลูก เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร ที่สำคัญช่วยลดการเผาทำลายวัชพืช อันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันในพื้นที่ รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยรอบพื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร

​ทั้งนี้ BAFS Group ได้ร่วมสนับสนุนโครงการทหารพันธ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ในการจัดทำแปลงนาข้าว และพืชผลทางการเกษตรต้นแบบ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก มาตั้งแต่ปี 2564 ด้วยวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโลกด้วยธุรกิจที่ยั่งยืน” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน​