ครม.เคาะแต่งตั้งโยกย้าย 6 ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน

ผู้ชมทั้งหมด 12,268 

ครม.จัดทัพโยกย้าย 6 ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ดัน “วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู” นั่ง ผอ.สนพ. ส่วน “สราวุธ แก้วตาทิพย์” นั่งอธิบดีกรมธุรกิจฯ ด้าน “วัฒนพงษ์ คุโรวาท” นั่งอธิบดี พพ. ขณะที่ “นันธิกา ทังสุพานิช” และ “สมภพ พัฒนอริยางกูล” นั่งรองปลัดกระทรวงฯ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้( 16 ต.ค.2566) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง โดยในส่วนของ กระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย

          1.น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงฯ

          2.นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ตรวจราชการ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงฯ

          3.นายวรากร พรหโมบล ผู้ตรวจราชการ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

          4.นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

          5.นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

          6.นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป