ชู “บ้านปู ฮาร์ท” วัฒนธรรมองค์กร ปลุก “พนักงาน” ร่วมภารกิจส่งต่อพลังงานที่ยั่งยืน

ผู้ชมทั้งหมด 786 

บ้านปู ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เชื่อมั่นว่า “พนักงาน” คือ หัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยมีวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” (Banpu Heart) ซึ่งเป็นสิ่งเชื่อมโยงและหลอมรวมพนักงานกว่า 6,000 คน จากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมใน 10 ประเทศที่บ้านปูดำเนินธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียว และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ส่งมอบพลังงานที่ดีขึ้นเพื่ออนาคต

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเราไม่ใช่เหมือง หลุมก๊าซ โรงไฟฟ้า หรือเทคโนโลยีพลังงาน แต่คือ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดและยั่งยืนที่สุด ซึ่ง “บ้านปู ฮาร์ท เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนบ้านปู หลอมรวมทุกความแตกต่างของพนักงานให้เป็นหนึ่งเดียว เพราะทุกคนในบ้านปูล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนภารกิจในการสร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงาน

สอดรับกับกลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจ ทั้งกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ก๊าซธรรมชาติและเหมือง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบกักเก็บพลังงาน แพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า ยานพาหนะไฟฟ้า และพลังงานฉลาด) และส่งมอบพลังงานที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตให้กับสังคม ชุมชน และโลก”

Passionate คือ การส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมี ‘ใจรัก’ ในสิ่งที่ทำ Innovative เป็นการให้ความสำคัญกับความคิด ‘สร้างสรรค์’ สนับสนุนให้ทุกคนกล้าทำสิ่งใหม่ ๆ และ Committed ความ ‘มุ่งมั่นและยืนหยัด’ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทั้ง 3 คุณลักษณะได้ผสมผสานเป็น บ้านปู ฮาร์ทวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งของบ้านปู

ทั้งนี้ การสร้าง Passion ให้พนักงาน เราให้โอกาสในการเติบโต มีการยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Upskill) สร้างทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานที่ปรับเปลี่ยนไปตามเทรนด์พลังงานโลก จนกลายเป็น DNA ของทุกคน เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันอยู่ประจำทุกวัน

ขณะเดียวกันก็ส่งเสริม Innovation ซึ่งเราเปิดกว้างรับฟังทุกไอเดีย มีอิสระในการทำงานด้วยรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์และศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่

ส่วน Commitment เราพยายามปลูกฝังให้ทุกคนยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง รู้จักการประสานพลังร่วมกับคนอื่น สร้างเครือข่ายการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น และมองเห็นการเติบโตไปพร้อมกับบ้านปู รวมถึงเกิดความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบพลังงานที่ดีขึ้นเพื่ออนาคต”

“บ้านปูกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ (Banpu Transformation) ที่ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter ไปสู่พอร์ตพลังงานที่สะอาดและชาญฉลาดมากขึ้น สอดคล้องกับเทรนด์พลังงาน 3Ds (Decarbonization, Decentralization, Digitalization) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเดินหน้าการเปลี่ยนผ่านองค์กรด้านดิจิทัล (Digital Transformation)”

ที่ผ่านมา บริษัทฯได้นำนวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิดแบบดิจิทัลที่ทันสมัยมาปรับใช้ทั่วทั้งองค์กร และการทำงานรูปแบบใหม่ที่รวดเร็วและคล่องตัว “Agile Working” มากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวล้ำนำหน้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการแห่งอนาคต ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยพลังงานที่ดีขึ้น และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้ย่อมต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน

บ้านปูและพนักงานทุกคนมีเป้าหมายในการส่งมอบพลังงานที่ดีขึ้นเพื่ออนาคต และยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆให้กับสังคมและโลกต่อไป โดยสามารถรับชมได้ผ่านทาง https://youtu.be/L5ow68bNz-M  ซึ่งจะฉายภาพแก่นแท้และสะท้อนตัวตนของ “บ้านปู” ความยาว 3.12 นาที โดยมีแนวคิดหลักในการสื่อสารว่าทุกการเดินทางของบ้านปูมี “พนักงาน” เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนทุกภารกิจ

อย่างไรก็ตาม การเดินทางบนเส้นทางเพื่อส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืน บ้านปูขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักการ ESG ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการยกระดับชีวิตผู้คนในสังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน