บางจากฯ คว้ารางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2022

ผู้ชมทั้งหมด 510 

นางนฤพรรณ สุธรรมเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธองค์กรและความยั่งยืน บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award หรือ รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับต่อเนื่อง 3 ปี นับจากปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยในปี 2565 มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Award) 56 แห่ง จากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะ ตามมาตรฐานสากลด้วยความโปร่งใสครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน และการดูแลชุมชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ รางวัล Sustainability Disclosure Award จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ Sustainability Disclosure Community: SDC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ใช้เกณฑ์ 3 ด้าน ที่อ้างอิงจากCeres-ACCA ประกอบด้วย ความสมบูรณ์ (Completeness) ของเนื้อหา ความเชื่อถือได้ (Credibility) ของเนื้อหา การสื่อสารและนำเสนอ (Communication) เนื้อหา โดยสถาบันไทยพัฒน์ คัดเลือกบริษัทที่ได้รับรางวัล โดยพิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ อาทิ รายงานแห่งความยั่งยืน หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมบูรณาการในรายงานประจำปี หรือรายงานในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงาน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ อินโฟกราฟิก ฯลฯ โดยไม่ใช้แบบสำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใด ๆ เพิ่มเติม