บางจากฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สปน. ในฐานะผู้สนับสนุนและช่วยกิจกรรม

ผู้ชมทั้งหมด 462 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สปน. ครบรอบปีที่ 62 และเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีพิธีมอบโล่ให้หน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมของ สปน. เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานรวม 33 องค์กร ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของ สปน. โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณทุกองค์กรด้วย

ทั้งนี้ บางจากฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสปน. ในด้านสาธารณกุศล รวมถึงกิจกรรมจิตอาสา สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ฯลฯ มาอย่างต่อเนื่อง