บางจากฯ ลงนามร่วมกับ COSMO Group ส่งเสริมเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน

ผู้ชมทั้งหมด 434 

บางจากฯ ลงนามร่วมกับ COSMO Group เพื่อต่อยอดธุรกิจคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน หนุนอุตสาหกรรมการบินมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี ค.ศ. 2050

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่น กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนาย Taisuke Matsuoka,  Director, Executive Officer COSMO Group (COSMO) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท บางจากฯ และ COSMO Group เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี และร่วมกันศึกษาโอกาสทางธุรกิจ อาทิ การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน กรีนแนฟทาและเอทานอล การผลิตไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำและการศึกษาการขนส่งไฮโดรเจนผ่านตัวกลางในรูปแบบต่าง ๆ  รวมถึงเทคโนโลยีการดักจับ การกักเก็บและการใช้ประโยชน์จากคาร์บอน

นายปฏิวัติ กล่าวว่า “บางจากฯ และ COSMO Group มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดมายาวนาน ทั้งยังมีเป้าหมายเดียวกันในการมุ่งลดการปล่อยคาร์บอนและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยบางจากฯ ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งโครงการผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel – SAF) จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว เป็นหนึ่งในนวัตกรรมสีเขียวที่สะท้อนการขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของบางจากฯ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ COSMO Group ในวันนี้ จะต่อยอดความร่วมมือในการดำเนินการสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกันของทั้งสององค์กรในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ต่อไป”