บางจากฯ หนุน บีบีจีไอ แฟลกชิพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพสู่ความยั่งยืน

ผู้ชมทั้งหมด 425 

บางจากฯ มั่นใจ บีบีจีไอ แฟลกชิพสำคัญด้านธุรกิจพลังงานชีวภาพรายใหญ่ของประเทศ พร้อมสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กลุ่มบางจากฯ หนุนต่อยอดนำเทคโนโลยี SynBio ผลักดันสินค้าเกษตรไทยไปสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง สร้าง New S-Curve ธุรกิจสีเขียว

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจากฯ กล่าวว่า ขณะนี้ ทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องภาวะโลกร้อน สัดส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพจึงยังต้องมีและเติบโตขึ้น ดังนั้น เชื้อเพลิงชีวภาพจึงเป็นธุรกิจที่สำคัญและยังมีอนาคต บมจ. บีบีจีไอ จะเป็นอีกหนึ่งแฟลกชิพที่สร้างการเติบโตและสร้างรายได้ให้กับบางจากฯ โดยระหว่างนี้ บีบีจีไอ ซึ่งเป็นผู้นำด้านเชื้อเพลิงชีวภาพรายใหญ่ของประเทศได้เพิ่มเติมจุดแข็ง ด้วยการปรับเปลี่ยนจากธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพหรือ Bio-Based Products โดยมุ่งเน้นที่ HVP (High Value Bio-based Products – ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง) ด้วยเทคโนโลยี SynBio เพื่อตอบโจทย์การเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของกลุ่มบางจากฯ

ทั้งนี้ กลุ่มบางจากฯ ดำเนินธุรกิจด้วยการนำนวัตกรรมสีเขียวพัฒนาธุรกิจ สร้างความยั่งยืน เป็นผู้นำโมเดล Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG ซึ่งวันนี้ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่วางเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality ในปี ค.ศ. 2030 และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net Zero ในปี ค.ศ. 2050 การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนธุรกิจสีเขียวจึงยิ่งทวีความสำคัญ

“บางจากฯ มั่นใจว่า บีบีจีไอ เป็นหนึ่งในธุรกิจ New S-Curve ของการเสริมสร้างธุรกิจสีเขียวด้วยไบโอเทคโนโลยี ซึ่งเป็นคำตอบที่สำคัญมากในการผลักดันให้ทั่วโลกลดการบริโภคสินค้าที่ผลิตมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล”

อย่างไรก็ตาม บางจากฯ ถือเป็นองค์กรแรกๆ ของประเทศไทยที่แนะนำเทคโนโลยี SynBio ให้เป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี 2562 ผ่านการจัดสัมมนาประจำปีในหัวข้อ “SynBio Forum 2019” และได้ตั้งเป้าให้บีบีจีไอเป็นผู้นำทัพในการดำเนินธุรกิจนี้ ที่ได้รับการขนานนามว่าธุรกิจเปลี่ยนโลก

สำหรับ SynBio เป็นนวัตกรรมสีเขียวที่สำคัญ เปรียบเสมือนการทำฟาร์มในห้องแล็บ ช่วยให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร สามารถลดพื้นที่ในการทำปศุสัตว์  และมีผลโดยตรงกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ที่ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าต่อยอดจากสินค้าเกษตรอันเป็นรากฐานของประเทศ