ปตท. – วิทยุการบินแห่งประเทศไทย – ARV จับมือพัฒนาแพลตฟอร์มควบคุมและระบบบริหารจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับในวังจันทร์วัลเลย์

ผู้ชมทั้งหมด 437 

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2565) นายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่องด้านการจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับ ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV)

 โดยมี นายสุรชัย เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) นายทินกร  ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด นายธนาสราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ร่วมลงนาม เพื่อพัฒนาและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (UAS Flight Operations and Fleet Management) ของ ARV เข้ากับระบบการบริหารจัดการจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned aircraft system traffic management: UTM) ที่พัฒนาโดย บวท. ร่วมกับ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ UTM Ecosystem ให้มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการห้วงอากาศทั้งหมด ตลอดจนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยใช้โครงการวังจันทร์วัลเลย์เป็นพื้นที่ดำเนินการ และสามารถขยายผลการใช้งานไปยังพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศ อันจะช่วยกำหนดแนวปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป