ปตท.สผ. ผนึก กรมเจ้าท่า ฝึกอรบมบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.สงขลา

ผู้ชมทั้งหมด 339 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ.อีดี ร่วมกับกรมเจ้าท่า จัดการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดฝึกอบรมดังกล่าวที่กรุงเทพฯ ในช่วงปลายปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมตามร่างแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงกลางปี 2567

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก อาทิ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กองทัพเรือ, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กรมควบคุมมลพิษ, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) เป็นต้น