ผู้อำนวยการใหญ่ AOT พบพนักงานประจำปี 2566

ผู้ชมทั้งหมด 401 

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พบพนักงานและลูกจ้าง AOT ตามโครงการ “กอญ.พบพนักงาน” ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของ AOT รวมทั้งตอบข้อซักถาม รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น/เสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีผู้บริหารและพนักงาน AOT เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักงานใหญ่ AOT เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

สำหรับโครงการดังกล่าวจะ AOT จัดขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานหาดใหญ่