มอเตอร์เวย์เตรียมนำร่องใช้ระบบ M-Flow ไร้ไม้กั้น ต.ค. 64

ผู้ชมทั้งหมด 470 

“ศักดิ์สยาม” เร่งกรมทางหลวง-กทพ. เปิดให้บริการ ระบบ M-Flow แบบไร้ไม้กั้นนำร่องมอเตอร์เวย์ ด่านทับช้าง ด่านธัญบุรี เริ่มลงทะเบียนใช้ระบบส.ค.นี้ เปิดให้บริการ ต.ค. 64 ส่วนทางด่วนของ กทพ.ระยะแรกเปิดให้บริการต้นปี 65

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาและการเปิดให้บริการ ระบบ M-Flow ของกรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตนได้ประชุมติดตามและเร่งรัดการพัฒนา และการเปิดให้บริการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ของกรมทางหลวง และกทพ. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

โดยทางกรมทางหลวงได้ดำเนินการติดตั้งระบบ M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ขณะนี้การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ บน M-Flow Gantry ทั้ง 4 ด่าน (ด่านทับช้าง 1, 2และด่านธัญบุรี 1, 2) การเชื่อมต่อข้อมูลกับทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกและทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงกายภาพบริเวณช่องทาง การเชื่อมต่อระบบ M-Flow Back Office

ทั้งนี้การติดตั้งระบบ M-Flow เพื่อแก้ไขปัญหารถติดหน้าด่าน โดยวางระบบให้สามารถบูรณาการกับ กทพ.ในการพัฒนา M-Flow ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) ซึ่งเป็นระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติในรูปแบบการอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ ร่วมกับระบบการตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ (Automatic Vehicle Identification: AVI) ผู้ใช้รถยนต์สามารถขับขี่ผ่านบริเวณด่านฯที่จะมีการติดตั้งโครงเสาแขวนสูงเหนือศีรษะ (Overhead Gantry) พร้อมอุปกรณ์ระบบตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ (AVI) ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (Automated License Plate Recognition : ALPR) โดยไม่ต้องหยุดหรือชะลอรถ

นอกจากนี้กรมทางหลวงจะมีการกำหนดกลยุทธ์ แนวทาง และแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบ M-Flow ภายใต้ภารกิจ สร้างเอกลักษณ์ความเป็น M-Flow สร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้าผู้ใช้งาน M-Flow และ สร้างความตระหนักรู้และจดจำ M-Flow โดยจะทดสอบระบบลงทะเบียนการใช้บริการระบบ M-Flowระหว่างวันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2564 จากนั้นจะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนในช่วงกลางเดือน สิงหาคม 2564 ก่อนดำเนินการทดสอบเสมือนจริงในเดือน กันยายน 2564 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงปลายเดือน ตุลาคม 2564

สำหรับการพัฒนาระบบ M-Flow ของ กทพ. ประกอบด้วย ระยะที่ 1 บริเวณทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน (จตุโชติ ,สุขาภิบาล 5-1 และสุขาภิบาล 5-2) ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวน การคัดเลือกผู้รับจ้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในต้นปี 2565 และระยะที่ 2 บริเวณทางพิเศษฉลองรัช บูรพาวิถี และกาญจนาภิเษก จำนวน 60 ด่าน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในต้นปี 2566

นอกจากนี้ตนยังได้มีข้อสั่งการให้กรมทางหลวงพิจารณาเพิ่มเติมช่องทางการลงทะเบียนระบบ M-Flow ให้มากขึ้น เช่น Modern tradeสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ชุมชน เป็นต้น รวมทั้งให้วางระบบติดตามและประเมินผลระบบ M-Flow รวมทั้งการบริหารจัดการจราจร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมให้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้วย และให้เร่งรัดประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนและเปิดใช้ระบบ M-Flow เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดทำโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในการใช้ระบบด้วย

พร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้กรมทางหลวงร่วมกับ กทพ. ประสานงานและบูรณาการกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของระบบ M-Flow และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบดังกล่าวร่วมกัน และให้ พิจารณาเกี่ยวกับการตีเส้นสีเพื่อแบ่งระหว่างช่อง M-Flow กับ EasyPass/ M Pass ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันรวมถึงการติดตั้ง Barrier / Guidepost เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ช่องทาง M-Flow ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อไม่ให้เกิดการตัดกระแสการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง รวมถึงให้ กทพ. พิจารณาการเปลี่ยนถ่ายจากระบบ EMV ไปเป็นระบบ M-Flow ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด