รฟม.จัดกิจกรรมประกวดผลงานทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM Facilitator)

ผู้ชมทั้งหมด 1,102 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมการประกวดผลงานการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม โดยทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM Facilitator) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนจากพนักงาน รฟม. ทุกส่วนงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทีมขับเคลื่อนฯ จำนวน 3 ทีม ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร รฟม. และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิจารณาตัดสิน

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานและส่งคะแนนโหวตให้กับผลงานของทีมขับเคลื่อนฯ โดยทีมที่รับคะแนนโหวตสูงสุดและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม MRTA Internal Commu Super App ซึ่งได้นำเสนอผลงานแนวคิดการจัดทำแอปพลิเคชันที่ปรับปรุงรูปแบบการใช้งานข้อมูลในระบบอินทราเน็ตภายใน รฟม. ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของพนักงาน ข่าวสารขององค์กร และฟังก์ชันการใช้งานที่จำเป็นแก่พนักงานมารวมไว้ภายในแอปพลิเคชันเดียว ทำให้มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของพนักงานในองค์กร ซึ่งองค์กรสามารถนำแนวคิดดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดขึ้นจริงต่อไปได้

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ รฟม. (ปฏิบัติการ)ในฐานะประธานมอบรางวัลและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน ได้กล่าวชื่นชมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกทีมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการนำประสบการณ์การปฏิบัติงาน ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนอุปสรรคปัญหาต่างๆ ของแต่ละส่วนงาน มาร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเรียนรู้ให้แก่กันจนนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและไอเดียใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร รฟม. พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน และนำพาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง รฟม. ได้ดำเนินโครงการร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการปรับเปลี่ยนทัศนคติการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”