เอสโซ่ร่วมมือกับ มศว. ในโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมเพื่อชุมชน

ผู้ชมทั้งหมด 350 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในโครงการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม พัฒนาพื้นที่ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ ส่งเสริมทัศนียภาพน่ามอง กิจกรรมการออกกำลังกาย เสริมสร้างความปลอดภัย สำหรับผู้คนในชุมชนได้มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางสังคม ร่างกาย ปัญญา และจิตใจ

รศ. ดร. สมชาย  สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะประธานโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล) ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ดร. ทวีศักดิ์  บรรลือสินธุ์  กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท  โดยพิธีมอบจัดขึ้นที่งานกิจกรรมสร้างพื้นที่สุขภาวะและแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

โครงการนี้ ดำเนินงานโดยส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ รศ. ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์  รองอธิการบดี  ผศ. ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี  และ รศ. ดร. ทพ. สรสัณห์ รังสิยานนท์  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการรวมถึง ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

บริษัท เอสโซ่ฯ และ เอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพที่ดีของบุคลากรและชุมชนโดยรอบ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน  ในโอกาสนี้ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจะได้นำความสามารถทางวิชาการมาพัฒนาต่อยอดอย่างบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนโดยรวม