เอ็กโก กรุ๊ป เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมในองค์กร ต่อยอดธุรกิจยุคเทคโนโลยีดิสรัปชัน

ผู้ชมทั้งหมด 709 

เอ็กโก กรุ๊ป ปั้นโครงการประกวดนวัตกรรมสุดท้าทาย “EGCO Group INNERGY พลังนวัตกรรมจากภายในที่ยั่งยืน” เปิดพื้นที่ให้พนักงานระเบิดไอเดียสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาการดำเนินงาน พร้อมสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจใหม่ เร่งปลูกฝัง “การคิดเชิงนวัตกรรม” (Innovation) ใน DNA บุคลากร สอดรับยุคเทคโนโลยีดิสรัปชัน

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ได้ยกระดับเป็นโครงการประกวดนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ชื่อ “EGCO Group INNERGY พลังนวัตกรรมจากภายในที่ยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายในการเปิดพื้นที่ให้พนักงานทั้งองค์กร ร่วมแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ แสดงความรู้และความสามารถด้านนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผ่านการประกวดผลงานนวัตกรรมในรูปแบบออนไลน์และกึ่ง Reality ที่ตื่นเต้น ท้าทาย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตยุค New Normal

สำหรับการประกวดแบ่งออกเป็น 5 รอบ เริ่มต้นจากรอบ Idea Jam ที่เปิดให้พนักงานทุกคนระดมไอเดียนวัตกรรม ที่ช่วยพัฒนาการทำงานหรือต่อยอดธุรกิจใหม่แบบไม่จำกัดแนวคิด รอบ Hackathon เปิดรับสมัครผู้แข่งขันนำเสนอแนวคิดด้านนวัตกรรม เพื่อคัดเลือกทีมที่มีศักยภาพเข้าสู่ รอบ Bootcamp ซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เรียนรู้ทักษะด้านนวัตกรรมและธุรกิจจากเหล่าเทรนเนอร์อย่างเข้มข้น ก่อนเข้าสู่การทดลองสร้างต้นแบบให้เกิดขึ้นจริงในรอบ Sandbox และสุดท้ายการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Sharkbite & Inno Summit ที่ต้องนำเสนอผลงานนวัตกรรมและแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการในรูปแบบ Virtual Event ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ใช้ระยะเวลารวมทั้งหมด 6 เดือนและได้ประกาศผลงานนวัตกรรมที่ชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อย

“เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งสร้างบรรยากาศที่เปิดรับความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงพื้นที่ปลอดภัยในการบ่มเพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปลูกฝังการคิดเชิงนวัตกรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรและอยู่ใน DNA ของพนักงานทุกคน ซึ่งความสำเร็จของโครงการ EGCO Group INNERGY นับเป็นอีกก้าวสำคัญ ในการขับเคลื่อนเอ็กโก กรุ๊ป สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ที่พร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีดิสรัปชันและการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงาน”

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ประกาศทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” ซึ่งนอกจากการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้าแล้ว ยังมุ่งขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง (New S-Curve) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ บริษัทจึงมีนโยบายปลูกฝัง “การคิดเชิงนวัตกรรม” ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่สำคัญขององค์กรให้เป็นรูปธรรม ผ่านการจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา