ไทยออยล์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ชมทั้งหมด 273 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายงานผลการดำเนินงานในปี 2566 และนำเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2567 โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจ “TOP for the Great Future” มุ่งสู่เป้าหมายให้สำเร็จได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2566 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท

สำหรับปี 2566 ไทยออยล์ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนปฏิบัติการเชิงรุกและการบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงความท้าทายและความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ทำให้ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในระดับดี โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

  1. การบริหารจัดการระยะสั้นเพื่อเพิ่มผลกำไร มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรเชิงบูรณาการสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านการผลิตและการพาณิชย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
  2. การดำเนินโครงการตามทิศทางกลยุทธ์ มุ่งเน้นการเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว   ผ่านโครงการกลยุทธ์ที่สำคัญ อาทิ การเริ่มทดลองเดินเครื่องจักรหน่วยกำจัดกำมะถันในน้ำมันดีเซล (HDS-4) โครงการพลังงานสะอาด (CFP) ได้สำเร็จก่อนหน่วยอื่น และสามารถเริ่มผลิตน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา และยังคงศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ (New S-Curve) 
  3. การยกระดับด้านงานสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร มุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก การบริหารจัดการทางการเงินการคลัง การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน ด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล มาโดยตลอด ส่งผลให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดของอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซเป็นปีที่ 8 พร้อมทั้งมุ่งมั่นนำประสบการณ์ องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มาต่อยอดและบูรณาการให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน”