กกพ. ประกาศรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เปิดให้ยื่นเสนอขายไฟฟ้า 4 พ.ย. ถึง 25 พ.ย. 65

ผู้ชมทั้งหมด 331 

กกพ. ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ FiT ปี 2565 – 2573 เปิดให้ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. ถึง 25 พ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2566

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไป และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ต่อมาในวันที่ 30 กันยายน 2565 กกพ. ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้า จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งแบ่งประเภทเชื้อเพลิง ได้แก่ (1) ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) (2) พลังงานลม (3) พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน และ (4) พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) โดยมีกำหนดการรับซื้อไฟฟ้าและกรอบระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้

1.การไฟฟ้าออกประกาศให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2565

2.การไฟฟ้าออกประกาศกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้า ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565

3.การไฟฟ้าเปิดให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 3 – 28 ตุลาคม 2565

4.การไฟฟ้าแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

5.ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นและยืนยันการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ และข้อมูลความพร้อมทางด้านเทคนิคพร้อมเอกสารหลักฐานผ่านระบบ RE Proposal เพื่อลงนามและยื่นให้แก่การไฟฟ้า

โดยระบบ RE Proposal เปิดให้ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00:01 น. จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:00 น. (เที่ยงวัน) และจะต้องยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าภายใน3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ยืนยันการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าผ่านระบบ RE Proposal แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:00 น. (เที่ยงวัน)

6.การไฟฟ้าประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2565

7.ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ไม่ผ่านคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่อ กกพ. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565

8.สำนักงาน กกพ. ประกาศผลการพิจารณาอุทธรณ์คุณสมบัติ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2566

9.สำนักงาน กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2566

10.ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทาง ด้านเทคนิคขั้นต่ำ ยื่นอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่อ กกพ. ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

11.สำนักงาน กกพ. ประกาศผลการพิจารณาอุทธรณ์ความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

12.สำนักงาน กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566

13.การไฟฟ้าแจ้งให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการคัดเลือก ลงนามทราบ และยอมรับเงื่อนไขการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2566

14.ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามกำหนดวัน SCOD ที่ได้รับการคัดเลือก ภายใน 180 วันนับตั้งแต่ครบกำหนดกระบวนการที่ 13 (กรณีกำหนดวัน SCOD ภายในปี 2567 ถึง 2568) หรือ ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่ครบกำหนดกระบวนการที่ 13 (กรณีกำหนดวัน SCOD ภายในปี 2569 ถึง 2573)

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเสนอโครงการตามประกาศดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดของประกาศตาม www.erc.or.th และเตรียมความพร้อมการเสนอโครงการโดยดำเนินการตามขั้นตอนของประกาศกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

“โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่เป็นกรอบแนวทางไปสู่ Net-Zero carbon Emission ของกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ กกพ. ยังคงต่อยอดและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าให้สามารถเข้าถึงและใช้พลังงานสีเขียวตามแนวทาง Green Tariff ของ กกพ. ที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไป” นายคมกฤช กล่าว