กทพ.จับมือตำรวจสอบสวนกลาง เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์-แลกเปลี่ยนข้อมูล 

ผู้ชมทั้งหมด 1,010 

กทพ.จับมือตำรวจสอบสวนกลาง เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์แลกเปลี่ยนข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อำนวยความยุติธรรม สร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบสารสนเทศ ระหว่าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดย นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นเป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นำมาซึ่งความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงยกระดับการให้บริการประชาชนของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ

โดย กทพ. จะทำการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ใช้ทางพิเศษและข้อมูลอื่น ๆ  จากฐานข้อมูลระบบจราจรอัจฉริยะที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูลระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ฐานข้อมูลระบบ Data Exchange Center และฐานข้อมูลระบบ Automatic Lane Control ขณะที่ บช.ก. จะจัดให้มีมาตรการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวมิให้ถูกละเมิด เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และนำมาซึ่งความมั่นคงและความปลอดภัยของสาธารณะ

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กทพ. ได้มีการพัฒนาการให้บริการทางพิเศษแก่ผู้ใช้ทางมาโดยตลอด โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการสัญจรบนทางพิเศษ ซึ่งเทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ ที่ กทพ. ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของ บช.ก. ได้ ซึ่งปัจจุบัน กทพ. มีปริมาณผู้ใช้ทางพิเศษเฉลี่ยมากถึง 1.8 ล้านคันต่อวัน

พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมที่มีความร้ายแรงและสลับชับซ้อน มีหน้าที่สำคัญในการรวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อใช้ในการสืบสวนติดตามจับกุมคนร้าย โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวน เพิ่มความสามารถในการอำนวยความยุติธรรมและให้บริการประชาชน

อย่างไรก็ตามการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data นั้น มีความจำเป็นที่ต้องบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายมิติ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะนำมาซึ่งความสงบสุขของประเทศชาติ และยกระดับการให้บริการประชาชนของทั้ง 2 หน่วยงาน

นายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า กทพ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการทางพิเศษแก่ผู้ใช้ทาง โดยมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยึดิจิทัส รวมถึงระบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทางพิเศษ เพื่อพัฒนาองค์กรให้สอดรับวิสัยทัศน์องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแผนวิสาหกิจปิงบประมาณ 2566-2570 ให้บรรลุเป้าหมายและใช้เป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นทางพิเศษอัจฉริยะ (SmartExpressway ในอนาคตต่อไป