กฟผ.ผุดศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะรับรับมือฤดูฝน

ผู้ชมทั้งหมด 1,503 

กฟผ. เปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ กฟผ. เตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ให้สอดรับกับ “10 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2564” ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กฟผ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  ได้มีการร่วมประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ “บูรณาการเชื่อมโยงจัดการน้ำทั่วไทยด้วย 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี’64”  โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานตามมาตรการฤดูฝน ปี 2564

โดยมีหัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด 4 ลุ่มน้ำ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบ “10 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2564” ตามที่ กอนช. เสนอ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน ประกอบด้วย 1) คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วง 2) บริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก 3) ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเขื่อนระบายน้ำ 4) ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ และสถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน

5) ปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ 6) ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา 7) เตรียมความพร้อมและวางแผนเครื่องจักรเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ 8) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ 9) สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อม ตลอดระยะเวลาฤดูฝน และ10) ติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตลอดระยะเวลาฤดูฝน พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน “10 มาตรการรับมือฤดูฝน” ให้เกิดการเชื่อมโยงผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด

นายประเสริฐ อินทับ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สอดรับกับมาตรการรับมือสถานการณ์ฤดูฝน ปี 2564 ของ กอนช. ศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ กฟผ. จะดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝน ตามมาตรการที่ 3, 4 และ 8 โดยจะดำเนินการจัดทำเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ (Dynamic Operation Curve) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางของ กฟผ. จำนวน 12 แห่ง

พร้อมทั้งได้จัดทำแผนการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงปริมาณน้ำเกินความจุ ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนบางลาง โดยมีการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อทบทวนและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมตลอดช่วงฤดูฝน รวมทั้งการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน อาคารชลศาสตร์ ประตูระบายน้ำและสถานีโทรมาตร ให้มีความพร้อมต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ