กรมการค้าต่างประเทศศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม.

ผู้ชมทั้งหมด 281 

นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับ นางสาวมณฑา พันธุ์ทอง เลขานุการกรมการค้าต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ซึ่งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 4 ปีซ้อน ในปี พ.ศ.2562 – 2565

ในโอกาสนี้ รฟม. ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ พร้อมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เช่น แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การบริหารจัดการต่าง ๆ ในการให้บริการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนต่อไป

สำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้บริการประชาชนตามหลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์ราชการสะดวก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ http://www.oic.go.th/infocenter6/603/ หรือช่องทางออนไลน์ที่ Line@mrtacontactcenter และ Call Center 0 2716 4044 ในวันและเวลาราชการ