กรมทางหลวง มอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 66

ผู้ชมทั้งหมด 478 

นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 66 และมอบรางวัลพิเศษความดี 5 ด้าน โดยผลโหวตจากข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ได้แก่ รางวัล    ผู้มีความรับผิดชอบสูง ผู้มีความตรงต่อเวลา ผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ยอดเยี่ยม ผู้ช่วยเหลือผู้อื่นยอดเยี่ยม และผู้มีภาวะผู้นำยอดเยี่ยม ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร

นายมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการทุกคนที่ผ่านการประเมิน และได้รับวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 66 ทั้ง 102 คน นับเป็นโอกาสอันดี   ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์กับตนเองและหน่วยงานต้นสังกัดในการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม พัฒนาเครือข่ายและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานนอกสังกัด ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ มีความพร้อมที่จะเติบโตสู่การเป็นข้าราชการที่ดี และก้าวสู่โลกของการปฏิบัติราชการ

โดบขอให้ตระหนักไว้เสมอว่าการเป็นข้าราชการที่ดี คือศักดิ์ศรีของตัวท่านเอง จะนำมาซึ่ง “ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากประชาชน” เจตนารมณ์และเป้าหมายที่สำคัญในการปฏิบัติราชการ คือ ข้าราชการต้องปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก คิดเชิงยุทธศาสตร์ และนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อนำพากระทรวงคมนาคมไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 66 เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 17 มีนาคม 2566 โดยเนื้อหาหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแนวทาง และวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สร้างสายสัมพันธ์ที่ดี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน และการทำงานเป็นทีมได้อย่างดี เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงต่อไป